Regulamin

Regulamin świadczenia usług

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług hostingowych świadczonych pod adresem strony www.tb3.pl obsługiwanej przez CENTIB sp. z o. o. z siedzibą w Pińczowie, ul. Zachodnia 7 / b-104, 28-400 Pińczów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001059308, NIP: 6621826828, REGON: 526438717, kapitał zakładowy 5000,00 zł

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Definicje
  1. Klient – osoba która założyła konto na stronie www.tb3.pl
  2. Operator – CENTIB sp. z o. o. świadcząca usługi za pośrednictwem strony www.tb3.pl
  3. Konto – konto założone na stronie www.tb3.pl z poziomu którego Klient ma możliwość zamawiania wybranych usług
  4. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z usługami
  5. Usługa – usługi dostępne na stronie internetowej www.tb3.pl wśród których rozróżniamy:
   1. Konto wirtualne – „Konto PRO” oraz „Konto ECO”
   2. Serwer VPS - „VPS FR” oraz „VPS + DirectAdmin FR”
   3. Domeny
  6. Serwer – usługa Konto wirtualne lub Serwer VPS założona przez Klienta
  7. Przerwa techniczna – przerwa w świadczeniu usług zapowiedziana z minimum 24h wyprzedzeniem spowodowana
  8. koniecznością przeprowadzenia prac mających na celu utrzymanie poziomu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie
  9. Serwer nadrzędny – fizyczna maszyna używana do świadczenia usług Konto wirtualne oraz Serwer VPS
 2. Przed skorzystaniem z usług Operatora konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem.
 3. Rejestracja konta jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883
 4. Wszystkie kwoty podanie na stronie internetowej www.tb3.pl jeśli nie są oznaczone jako „netto” lub „brutto” są kwotami „netto”

§ 2 Usługi Konto wirtualne

 1. Konta wirtualne są aktywowane natychmiast po złożeniu zamówienia
 2. W przypadku braku płatności po 14 dniach konto jest bezpowrotnie usuwane
 3. Na adres e-mail Konta przesyłane są wszelkie dane dostępowe do panelu w tym m.in. hasła. Na Kliencie spoczywa odpowiedzialność zabezpieczenia tych danych przed nieautoryzowanym dostępem.

§ 3 Usługi Serwer VPS

 1. Serwery VPS są aktywowane po otrzymaniu płatności.
 2. Na adres e-mail Konta przesyłane są wszelkie dane dostępowe do panelu w tym m.in. hasła. Na Kliencie spoczywa odpowiedzialność zabezpieczenia tych danych przed nieautoryzowanym dostępem.
 3. W przypadku zakupu Usługi Serwer VPS z panelem DirectAdmin instalacja panelu nastąpi do 24h od aktywacji usługi.
 4. W przypadku braku płatności po 14 dniach konto jest bezpowrotnie usuwane
 5. Do serwera VPS dostępna jest opcja "Podstawowe zarządzanie", która obejmuje opiekę nad serwerem (aktualizacje, utrzymanie, kontrola backupów, możliwość konfiguracji dodatkowych backupów)
 6. Indywidualnie Operator oferuje rozszerzenie opcji "Podstawowe zarządzanie" o dodatkowe usługi, takie jak m.in. indywidualna konfiguracja dodatkowych usług, indywidualne plany tworzenia kopii zapasowych itp.

§ 4 Opłaty abonamentowe

 1. Klient jest zobowiązany opłacać abonament zgodnie z cennikiem Operatora w terminie oznaczonym na fakturze.
 2. Klient po każdej wpłacie na adres e-mail Konta automatycznie otrzyma fakturę VAT.
 3. Usługi poza domenami są zawieszane w przypadku 3-dniowego przekroczenia terminu płatności.
 4. Usługi poza domenami są usuwane w przypadku 14-dniowego przekroczenia terminu płatności.
 5. Domeny wygasają w dniu terminu płatności faktury pro-forma.

§ 5 Rejestracja domen

 1. Abonentem domeny pozostaje Klient
 2. Na wniosek klienta Operator wydaje kod authinfo dla domeny
 3. Do wydania kodu authinfo Operator może wymagać dodatkowych dokumentów mających na celu potwierdzenie statusu Klienta
 4. Domeny wygasają w dniu terminu płatności faktury pro-forma.

§ 6 Obowiązki i odpowiedzialność Klienta

 1. W związku z tym że usługi Konto wirtualne oraz Serwer VPS są usługami współdzielonymi z innymi użytkownikami w związku z tym Klient zobowiązuje się nie przekraczać przydzielonych limitów.
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwera zgodnie z jego przeznaczeniem i nie używać funkcji oraz usług w sposób powodujący przeciążenie i destabilizację serwerów nadrzędnych.
 3. Klient zobowiązuje się do chronienia haseł dostępu do Konta, Kont wirtualnych, Serwerów oraz pozostałych usług, w tym usług uruchomionych na swoich Kontach wirtualnych oraz Serwerach przed dostępem osób trzecich.
 4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za dane i treści zawarte na swoich Kontach wirtualnych oraz Serwerach VPS.
 5. Zabrania się:
  1. umieszczania na serwerach Operatora treści warezowych, pornograficznych oraz niezgodnych z polskim prawem.
  2. Wykorzystywania Serwerów do destabilizacji pracy innych serwerów, w tym serwerów nadrzędnych (przeprowadzania ataków DdoS, Botnet)
  3. Rozsyłania spamu
  4. Wykorzystywania usług w sposób naruszający w jakikolwiek polskie prawo
  5. Podszywania się pod serwery i strony internetowe, szczególnie w celu wprowadzenia w błąd i/lub kradzieży poufnych danych
  6. Wykorzystywania serwerów do wykopywania kryptowalut
 6. W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień zawartych § 5 pkt 5 Operator zastrzega sobie prawo do niezwłocznego zablokowania Serwera do czasu wyjaśnienia sprawy i usunięcia treści / oprogramowania powodującego naruszenia.

§ 7 Zakres odpowiedzialności Operatora

 1. Operator zobowiązuje się do:
 2. stałego i nieprzerwanego świadczenia usług Klientowi, który uiścił opłatę abonamentową i nie złamał niniejszego Regulaminu
 3. stałe i nieprzerwane świadczenie usług rozumiane jest jako pełny dostęp Klienta do jego usług z zachowaniem dostępności na poziomie 99,90% w skali roku.
 4. niezwłocznego podjęcia interwencji w przypadku awarii, nie później jednak niż 30 minut po jej wystąpieniu w dni powszednie oraz do 60 minut w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy
 5. Operator zastrzega sobie prawo do
 6. przerw konserwacyjnych w godzinach nocnych, a w przypadku awarii zagrażającej stabilności usługi do natychmiastowej wymiany wadliwego podzespołu.
 7. poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem Klienta o zaistniałej konieczności czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  1. nieprawidłowego użytkowania kont
  2. podania nieprawdziwych lub niepełnych danych podczas rejestracji konta oraz złamania Regulaminu przez Klienta
  3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dane Użytkowników przechowywane na serwerach Operatora.
 9. W żadnym wypadku odpowiedzialność Operatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień niniejszej Umowy nie obejmuje utraconych korzyści przez Abonenta.
 10. Wysokość roszczenia Abonenta nie może przekraczać opłaty (zgodnej z cyklem rozliczeniowym) abonamentowej za świadczenie usługi, która jest przedmiotem roszczenia

§ 8 Kopie bezpieczeństwa

 1. Operator wykonuje kopie bezpieczeństwa i przechowuje je przez 24h o ile nie zaznaczono inaczej w ofercie usługi.
 2. Operator nie gwarantuje poprawności posiadanych kopii bezpieczeństwa (wyjątkiem są usługi uregulowane odrębnymi umowami).
 3. Klient jest zobowiązany do wykonywania kopii we własnym zakresie.
 4. Kopie bezpieczeństwa Klient powinien przechowywać na lokalnym komputerze

§ 9 Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji w związku z brakiem lub niewłaściwym wykonaniem postanowień umowy
 2. Reklamacja może być złożona w terminie do 14 dni od zdarzenia, pisemnie na adres Operatora
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez operatora w terminie 30 dni od daty doręczenia
 4. Reklamacja musi zawierać, pod rygorem jej odrzucenia, pełną nazwę abonenta, dane kontaktowe zgodne z posiadanymi przez Operatora, oraz identyfikator usługi
 5. Wysokość roszczenia nie może przekraczać wysokości uiszczonej opłaty abonamentowej

§ 10 Rozwiązanie Umowy Abonenckiej

 1. Umowa może być rozwiązana:
  1. Na skutek pisemnego (list lub e-mail na adres support@tb3.pl oświadczenia Abonenta o rezygnacji z usługi dostarczonego co najmniej na 7 dni przed datą rozwiązania umowy.)
  2. Z powodu nie uregulowania przez Abonenta opłat w ciągu miesiąca od upływu terminu płatności (patrz punkt: opłaty) ze skutkiem natychmiastowym.
  3. W wyniku naruszenia przez Abonenta warunków korzystania z usług, po uprzednim powiadomieniu i podaniu przyczyn z wyprzedzeniem 7 dni przed datą rozwiązania umowy, lub jeśli naruszenie dotyczy dóbr innych użytkowników sieci - ze skutkiem natychmiastowym.
  4. Na skutek rozwiązania lub likwidacji Abonenta nie będącego osobą fizyczną.
  5. Na skutek działania Klienta powodującego wymierne szkody lub zakłócenie pracy serwerów tb3.pl
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku gdy funkcjonowanie usługi klienta zagraża stabilności sieci lub stabilności innych użytkowników. W przypadku rozwiązania umowy ze strony Usługodawcy, Użytkownikowi przysługuje prawo do zwrotu opłaty abonamentowej pomniejszonej o wykorzystany okres abonamentowy. Zwrot przysługuje wyłącznie w sytuacji gdy Użytkownik nie przyczynił się bezpośrednio do destabilizacji pracy serwerów nadrzędnych lub spowodowania zagrożenia dla innych Użytkowników sieci.

§ 11 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawią z dnia 30 maja 2014 roku "o prawach konsumenta"
 2. Zgodnie z Art. 38. Ustawy o prawach konsumenta - użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej (email/ticket/list) przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
 3. Dokonując zamówień usług, gdzie usługi realizowane są w sposób automatyczny (rejestracja domen, aktywacja serwerów VPS i serwerów wirtualnych, aktywacja certyfikatów SSL) użytkownik utraci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą realizacji usługi przez system (w zgodzie z punktem 1 Art 38 Ustawy o prawach konsumenta)
 4. Dokonując zamówień w serwisie tb3.pl użytkownik wyraża zgodę na niezwłoczną realizację zamówionych usług.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.